Projekt Let's Go
Więcej

ue

 

„LET`S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg”

Projekt  dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 1 maja br. realizujemy projekt partnerski pn. „LET`S GO-program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg”. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 192 uczniów 4 szkół prowadzonych przez Gminę Elbląg w zakresie nauk matematyczno przyrodniczych, językowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (inicjatywności, kreatywności, pracy zespołowej), wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 28 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 101 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci w okresie 1.05.2017-30.04.2019 r.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

- zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów: językowych, przyrodniczych, matematycznych w Szkole Podstawowej w Pilonie, Szkole Podstawowej w Węzinie, Zespole Szkół w Gronowie Górnym oraz w Zespole Szkół w Nowakowie. W 4 szkołach realizowane będą zajęcia z języka angielskiego, przyrody, matematyki. Każdy rodzaj ww. zajęć będzie realizował dwa typy zajęć: dydaktyczno-wyrównawcze (wyrównujące dysproporcje edukacyjne u uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych) oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia (wykraczające poza treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, przygotowywać uczniów do konkursów, olimpiad i koncentrować się na ich indywidualnych predyspozycjach. Będą to zajęcia z wykorzystaniem wyłącznie aktywizujących metod nauczania: praca metodą projektu, prezentacje multimedialne, drama, budowanie modeli, konkursy, krzyżówki, doświadczenie).Na zajęciach z przyrody i matematyki wykorzystane będzie nauczanie oparte na metodzie eksperymentu. Uczniowie będą zdobywać umiejętności samodzielnego rozumowania, wykonywania eksperymentów, badań, tworzenia i wdrażania samodzielnych projektów.

- zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój u uczniów właściwych postaw i umiejętności: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej. Będą to zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, judo oraz wyjazdy edukacyjne.

- doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej szkół prowadzonych przez Gminę Elbląg. 28 nauczycieli deklaruje potrzebę uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności. Szkolenie przyjmie formę warsztatów z wykorzystaniem aktywizujących metod z zakresu budowania zespołu, doskonalenia umiejętności pracy w grupie, umiejętności komunikacji, wykorzystania metod aktywizujących, nowatorskich form i metod pracy z wykorzystaniem TOC, metod eksperymentu i rozwijania kreatywności.

- spotkania warsztatowe rodziców umożliwiające nabycie świadomości i wiedzy w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dziecka.

- doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Zadanie polega na doposażeniu 4 szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia poszczególnych zajęć w projekcie. Będą wspierały naukę, służyły nauczycielom i uczniom w czasie realizacji zajęć z przyrody, matematyki i języka angielskiego.

Projekt „LET`S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla Gospodarki, Działanie 02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 02.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg. Realizacja projektu potrwa do 30 kwietnia 2019 r. Ogólna wartość projektu: 427 882,50 zł, w tym wartość dofinansowania: 406 186, 50 zł