Projekt Przygoda z nauką
Więcej

 

ue

Od 1 sierpnia br. realizujemy projekt partnerski pn. „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia uczniów w Gminie Elbląg”. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 50 uczniów 2 szkół prowadzonych przez Gminę Elbląg w zakresie nauk językowych, ICT oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 5 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 12 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci w okresie 1.08.2019- 31.07.2021 r.

W ramach projektu w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowakowie realizowane są następujące zadania:

- DODATKOWE ZAJĘCIA W ZAKRESIE ICT-robotyki

Są to zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Zajęcia wykraczają poza treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, przygotowują uczniów do konkursów, olimpiad i koncentrują się na ich indywidualnych predyspozycjach, kształcą kompetencje kluczowe: ICT oraz kształcą umiejętności uniwersalne: umiejętność uczenia się, rozumienia, pracy zespołowej. Są to zajęcia z wykorzystaniem wyłącznie aktywizujących metod nauczania: praca metodą projektu, prezentacje multimedialne, drama, budowanie modeli, konkursy, krzyżówki, doświadczenie uczniów).Na zajęciach z ICT-robotyki uczniowie zdobywają umiejętności samodzielnego rozumowania, wykonywania eksperymentów, badań, tworzenia i wdrażania samodzielnych projektów.

- DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE I KSZTAŁTUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNE

Zajęcia ruchowe: taneczne oraz zajęcia ruchowe - judo

- DOSKONALENIE KADRY NAUCZYCIELSKIEJ

Nauczyciele wezmą udział w szkoleniu dotyczącym stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności. Zaplanowano szkolenie pn.”Nauczanie robotyki w szkole”.

- ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA RODZICÓW

Zaplanowano również spotkania warsztatowe dla rodziców pn. „Kształtowanie wśród rodziców kompetencji informatycznych”.

Projekt „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia uczniów w Gminie Elbląg” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla Gospodarki, Działanie 02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 02.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg. Realizacja projektu potrwa do 30 lipca 2021 r.

Ogólna wartość projektu: 413 395,75 zł, w tym wartość dofinansowania: 391 617,75 zł.