DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Więcej

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Publiczna Szkoła Podstawowa im.Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-08.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-08.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

  • formularz kontaktowy
  • wyszukiwarka treści na stronie
  • brak tłumaczenia na język migowy w materiałach video
  • opisy zawartości zdjęć

 

WYŁĄCZENIA

  • dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-06
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe i inne ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na stronie internetowej dostępny jest moduł powiększania czcionki tekstu strony - w prawym górnym rogu znajdują się trzy litery A. Najmniejsza - pomniejsza rozmiar czcionki, średnia ustawia rozmiar standardowy, największa - powiększa rozmiar tekstu na stronie.

 

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 231 27 93 lub 508 821 368. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTOCZNICZNA

Nowakowo 47; 82-310 Elbląg 2

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Szkoła dysponuje trzema wejściami do budynku. Dla uczniów udostepnione jest jedno wejście - zaopatrzone w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych. Drugie wejście to wejście główne do budynku - brak konieczności stosowania podjazdu. Trzecie wejście jest wejściem od strony hali sportowej i służy przede wszystkim uczniom, którzy korzystają z zajęć wychowania fizycznego (wyjście i wejście na obiekty sportowe, położone poza budynkiem szkoły) oraz gościom szkoły, korzystającym z hali sportowej. Wejście to nie wymaga podjazdu.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W starej części szkoły istnieją 2 kondygnacje: parter - nie są wymagane dostosowania dla oósb z niepełnosprawnością. Pietro, na które prowadzą schody dwuetapowe. Dostęp do piętra nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością - brak windy, brak podjazdu. Hala sportowa znajduje się na parterze - nie są wymagane usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością. W budynku zlokalizowana jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością - obok wejścia do hali sportowej.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce takie znajduje się na parkingu szkolnym i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w miejscu położonym najbliżej wejścia do szkoły na tym samym poziomie, jednak oddzielone krawężnikiem.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.